Phone :(+91)-88888869317

cmia management

Office Bearers

Shri Prasad Kokil, President

Shri Ritesh Mishra, V.President

Shri V.N.Nandapurkar ,Hon.Secretay

Shri D.B.Soni, Hon.Treasurer

Shri Kamleish Dhoot,Hon. Jt.Secretary

Mr. Utsav Machhar, Hon.Jt.Treasurer

Shri Gurpreet Bagga, Imm. Past, President 1.  Shri Dushyant Patil
 2.  Shri Sameer Mulay
 3.  Shri Surseh Todkar
 4.  CA Nilesh Kapadia
 5.  Shri Ravindra Vaidya
 6.  Shri Hemant Kapadia
 7.  Shri Suyog Macchar
 8.  Shri G.K.Sangneria
 9.  Shri Prashant Deshpande
 10.  Shri Adwait Kank

2017 - 18 Committee Members


 1.  Shri Niting Gupta
 2.  Shri Nitin Kabra
 3.  Dr. Sunil Deshpande
 4.  Dr.Anant Pandhare
 5.  Shri B.S.Khose
 6.  Dr. A.M.Phatak
 7.  Shri H.D. Kapse
 8.  Shri L.M.Waghmare
 9.  Shri Akshay Rathi
 10.  Shri Ashish Gadekar


 1.  Shri M.P.Sharma
 2.  Shri R.H.Mariapalle
 3.  Shri Aalhad Deshmukh
 4.  Shri Milind Basole
 5.  Shri Ashish Pokerna
 6.  Shri Ajinkya Save
 7.  Shri Mukund Badve
 8.  CA Umesh Sharma
 9.  Dr. Sanjeev Gupta
 10.  Shri M.K. Mandal
Top