Phone:(+91)9823148979/8888889670

cmia management

Office Bearers

Shri Nitin Gupta, President

Shri Dushyant Patil, V. President

Shri Arpit Save, Hon. Secretay

Shri Saurabh Bhogale, Jt. Secretary

Shri Utsav Machhar, Treasurer

Shri Atharveshraj Nandawat, Jt. Treasurer

Shri Shivprasad Jaju, Imm. Past, President 1.  Shri Pritish Kumar Chatterjee
 2.  Shri Rasdeep Singh Chawla
 3.  Shri Suresh Bhaurao Todkar
 4.  Shri Shirish Tambe

2022 - 23 Committee Members


 1.  Shri Satish Lonikar
 2.  Shri Abhay Raj Kapoor
 3.  Shri Ashok Kale
 4.  Shri Ritesh Mishra


 1.  Shri Rohan Jain
 2.  Smt Varsha Abhay Deshmukh
 3.  Shri Ashish Gadekar
 4.  Shri Suyog Machhar
Top