Phone :(+91)-88888869317

cmia management

Office Bearers

Shri Gurpreet Bagga, President

Shri Prasad Kokil, V.President

Shri Dushant Patil, Hon.Jt.Secretay

Ms.Maithili Tambolkar, Hon.Treasurer

Shri Nitin Gupta, Jt.Secretary

Mr. Utsav Machhar, Jt.Treasurer

Ashish Garde, Immediate Past, President 1.  Shri V.N.Nandapurkar
 2.  Shri S.R.Phatale
 3.  Shri Ashish Pokerna
 4.  Shri Nitin Gupta
 5.  Shri Arjun Tarang Jain
 6.  Shri Akshay Rathi
 7.  Shri Dushyant Pati
 8.  Shri Ritesh Mishra
 9.  Shri.Dwarkaprasad B. Soni
 10.  Prof. K.V. Kale

2015 - 16 Committee Members


 1.  Shri Naveen Nijhawan
 2.  Shri Girdhar kumar Sangneria
 3.  Shri Suresh Todkar
 4.  Ms.Maithlee Tambolkar
 5.  Shri Abhishek Shelar
 6.  Dr. Sunil Deshpande
 7.  Shri H.D. Kapse
 8.  Shri Ram Marlapalle
 9.  Dr. Ram Une
 10.  Shri Raman Ajgaonkar


 1.  Shri Ranjeet Kakkad
 2.  Shri Kamleish Dhoot
 3.  Shri Shekar Sangwikar
 4.  Dr. Rajan Maheshwari
 5.  Shri Kishore Shitole
 6.  Shri M.P. Sharma
 7.  Shri Shrikant G. Mundada
 8.  Shri P.K. Vishwanathan
 9.  Shri Bharat Gangakhedkar
 10.  Shri M.K. Mandal
Top